Uutislistaukseen

Varaudu vanhuusiän huoltovajeeseen

Pidentyvä elinajanodote ja syntyvyyden lasku synnyttävät vanhuuden turvaan merkittäviä vajeita. Omaan eläke- ja hoitoturvaan voi vaikuttaa laittamalla työikäisenä kuukausittain sivuun pienen summan rahaa.

Huoltovaje

Saksassa lakisääteisen eläkevakuutuksen piiriin kuuluva saa vuosittain laskelman eläkekertymästään. Eläkelaitoksen kirjeessä kehotetaan tulevia eläkeläisiä hankkimaan omatoimisesti lisäturvaa vanhuuden varalle, sillä lakisääteinen eläke ei riitä kattamaan elinkustannusten nousun eläkeläiselle aiheuttamaa tulonmenetystä. Mikäli vanhuksen tulot eivät riitä välttämättömien menojen maksamiseen, tulee lain mukaan lapsien osallistua kuluihin. Näköpiirissä oleva huoltovaje edellyttää omatoimisuutta jo nyt. Vaikka eläkkeelle jäämiseen olisi aikaa enää muutama vuosi, voi vanhuusajan turvaan vielä vaikuttaa.

Vanhusten puutteelliseen eläke- ja hoitoturvaan törmää säännöllisesti myös Saksan suomalaisten parissa. Monelta on jäänyt huomaamatta, että lakisääteiseen sairausvakuutukseen kuuluva hoitoturvavakuutus ei kata täysimääräisesti vanhuusiän hoitokuluja. Aukkoja on sekä laitoshoidon että kotihoidon kulujen korvaamisessa. Seurakuntien ystäväpalvelulla ei ole mahdollisuutta paikata autettavan henkilön työssäkäyntiaikanaan laiminlyömää eläke- ja hoitoturvaa. Huoltovaje vaikuttaa eniten niiden vanhuusajan turvaan, joiden ansiotaso työssäkäyntiaikana on ollut matala.

Valtion tukemat vapaaehtoiset vakuutukset

Eläke- ja hoitoturvan parantamiseksi on mahdollista ottaa sekä vapaaehtoinen eläke- että hoitoturvavakuutus. Tarjolla on valtiollisesti tuettuja vakuutuksia ja tuen ulkopuolelle jääviä yksityisiä vakuutuksia.

Valtiollisesti tuettuihin eläkevakuutuksiin lukeutuvat verovähennyskelpoiset Basis-eläke ja Riester-eläke. Alun perin yrittäjille tarkoitettu Basis-eläke on lakisääteiseen eläketurvaan rinnastuva eläkevakuutus, joka nykyisin on avoin myös palkansaajille. Riester-eläkettä tuetaan verohelpotuksen lisäksi valtion suoraan vakuutusyhtiölle maksamilla vakuutusmaksuilla. Riester-eläkkeen pääoman voi kuukausittaisen eläkkeen sijaan käyttää myös omaa asuntoa varten otetun asuntolainan lyhentämiseen.

Vuonna 2013 mahdolliseksi tullut valtion tukema hoitoturvavakuutus (Bahr-hoitoturva) maksaa vakuutetulle hoitohoitopäivärahaa alkaen hoitotasosta (Pflegegrad) 1. Päiväraha ei laske sairaskassan maksamia korvauksia. Bahr-hoitoturvan vakuutusmaksut ovat verovähennyskelpoisia ja valtio maksaa osan vakuutusmaksuista Riester-eläkkeen tavoin. Bahr-hoitoturvavakuutuksen ottaminen ei edellytä terveysselvitystä, joten myös vaikeasti sairas henkilö voi saada sen.

Kuluttajajärjestöjen suhtautuminen Riester-eläkkeeseen ja Bahr-hoitoturvaan on vaihdellut. Esitetty kritiikki on perustunut pääasiassa huomioon siitä, että valtion tukemat ja valvomat vapaaehtoiset eläke- ja hoitoturvavakuutukset eivät ole parhaita mahdollisia tuotteita nuorille, hyvätuloisille ja terveille kansalaisille. Sekä Riester-eläke että Bahr-hoitoturva on kuitenkin suunniteltu siten, että ne tarjoavat myös iäkkäämmille, pienituloisille ja huonommassa kunnossa oleville henkilöille mahdollisuuden kaventaa Saksan sosiaalivakuutusjärjestelmän puutteista johtuvaa omaa henkilökohtaista huoltovajettaan.

Eläke- ja hoitoturva kuntoon

Huoltovajeen henkilökohtaisiin vaikutuksiin kannattaa paneutua huolella ennen omatoimisen lisäturvan hankkimista. Lisäturva kuuluu etupäässä yksityisten vakuutusyhtiöiden ja pankkien tuotevalikoimiin. Huonosti valmistautunut asiakas saattaa valita kalliin ja henkilökohtaiseen tilanteeseensa huonosti sopivan tuotteen. Riippumaton finanssi- ja vakuutusneuvoja (Honorarberater) on varteenotettava vaihtoehto, koska hänen palkkionsa maksaa yhtiöiden sijaan asiakas.

Eläke- ja hoitoturvaan liittyvää tietoa on runsaasti saatavilla internetissä. Tämän lisäksi kirjakaupat myyvät oppaita vanhuuden suunnitteluun. Oma henkilökohtainen huoltovaje on mahdollista selvittää laskurien avulla. Eläketurva katsotaan yleensä riittäväksi, mikäli kuukausittaisen eläkkeen suuruus on 80 prosenttia viimeiseksi maksetusta nettopalkasta. Pelkällä lakisääteisellä eläkkeellä ja työnantajan mahdollisesti järjestämällä lisäeläkkeellä ei tälle tasolle yleensä päästä. Laskelma edellyttää myös yhtäjaksoista eläkettä kerryttänyttä työhistoriaa. Mikäli eläkeikä alkaa jo muutaman vuoden kuluttua, on nyt korkea aika ryhtyä toimiin.

Lakisääteisen hoitoturvan vaje riippuu eläkkeen määrästä, muusta varallisuudesta sekä lasten mahdollisuudesta toimia omaishoitajina. Omaa vanhenemista kannattaakin suunnitella hyvissä ajoin yhdessä lasten kanssa.

 

Versorgungslücken vermeiden

Die gestiegene Lebenserwartung und der Geburtenrückgang verursachen wesentliche Defizite in der Versorgung des immer größer werdenden Bevölkerungsanteils der „Ruheständler“. Es ist wichtig, sich bei Zeiten um die eigene Alters- und Pflegevorsorge zu kümmern.

Die zu erwartende gesetzliche Rente steht in der jährlichen Renteninformation. In den meisten Fällen reicht diese allein oder zusammen mit möglichen Betriebsrenten nicht aus, sondern es ist notwendig, zusätzlich vorzusorgen. Als Faustformel für den Finanzbedarf im Alter gelten ca. 80 % des letzten Nettoeinkommens. Für die Altersvorsorge gibt es sehr viele Anbieter auf dem Markt, und es ist wichtig, sich genau zu informieren und möglicherweise durch einen unabhängigen Finanz- und Versicherungsexperten beraten zu lassen. Staatlich geförderte Zusatzrenten sind die „Riester-Rente“ und die „Rürup- oder Basisrente“.

Sinnvoll ist es auch zu überlegen, wie die Kosten einer möglichen Pflegebedürftigkeit gedeckt werden sollen und über eine Pflegezusatzversicherung nachzudenken. Seit 2013 gibt es eine staatlich geförderte Pflegezusatzversicherung, den „Pflege-Bahr“. Entscheidend ist, die Altersvorsorge realistisch und rechtzeitig zu planen. Je näher der Renteneintritt ist, desto dringender besteht Handlungsbedarf.

 

Matti Nikkanen

 

Laskureita ja informaatiota / Informationen und Rechner:

Eläketurva / Rentenvorsorge: www.ihre-rentenluecke.de (Deutsches Institut für Altersvorsorge)

Hoitoturva / Pflegevorsorge: www.pflege-durch-angehoerige.de/pflegegrade-pflegeleistungen/rechner/pflegelueckenrechner/

Verbraucherzentrale (Bundesverband ja Landesverbände): www.verbraucherzentrale.de

Bund der Versicherten e.V.: www.bundderversicherten.de

​​​​​​​

26.11.2020 23.42